Záruka na zboží a reklamační řád

Záruka na nové výrobky dodávané naší firmou je uvedena u každého výrobku zvlášť. Výrobky mají vlastnosti stanovené technickými podmínkami a závaznými normami ČR, které odpovídají současnému stavu legislativy.

Při odběru zboží je přiložen daňový doklad a záruční list. Na veškeré zboží dodávané firmou Vladimír Vlček je poskytována záruka dle platné legislativy  a dle poskytovaných záručních podmínek výrobce (převážně 1 rok).

1. Záruka vzniká dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající má povinnost zajistit u řádné reklamace bezplatné odstranění reklamovaných vad a to opravou nebo výměnou vadného dílu.

2. Na originální díly je poskytována záruka jako u výrobku.

3. Na spotřební díly je poskytována záruka 6 měsíců.

4. Reklamaci je nutné uplatnit písemnou formou u firmy Vladimír Vlček. Majitel výrobku je povinen poskytnout pro odstranění závady nezbytnou součinnost.

5. Při reklamaci se majitel prokáže záručním listem a daňovým dokladem. Uplatňuje-li záruka jiná osoba je povinna předložit plnou moc k tomuto oprávnění opatřenou vždy razítkem a podpisem majitele výrobku.

6. Potvrzení servisního oddělení o přijetí reklamace bez dalšího ještě neznamená uznání reklamovaných závad.

7. Příjemce je povinen zkontrolovat zboží při přejímání od dopravce a případnou závadu zapsat do přepravního a následně dodacího listu. Na zjevné vady je příjemce povinen podat reklamaci nejpozději do týdne od převzetí zboží k užívání. Příjemce nemá nárok vedle nároků z vad na náhradu škody nebo na náhradu ušlého zisku v rámci dodávky.

Podmínky platnosti záruky:

  • výrobek je používán v souladu s technickými podmínkami výrobce
  • jsou dodržovány pokyny uvedené v Návodu obsluze a údržbě
  • při uplatnění reklamace je předložen záruční list

Záruka se nevztahuje:

  • na vady vzniklé nedodržování pokynů v Návodu k obsluze a údržbě
  • na vady vzniklé neodbornou obsluhou
  • na vady vzniklé vyšší mocí (povodeň, požár, atd.)
  • na přirozené opotřebení, vady vzniklé přetěžováním, při nesprávném používání nebo při zasahování nepovolenými úpravami do výrobku